src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/steam.jpg” alt=”steam” width=”450″ height=”372″ class=”alignnone size-full wp-image-5113″ />

Bundan birkaç sene öncesine kadar hak etti?i de?eri görmeyen ama oyun piyasan?n geli?mesiyle birlikte ismi fazlas?yla duyulmaya ba?layan, bu sene de kullan?c? say?s?n? yüzde 50’den daha fazla art?ran Steam’den biz Türkleri sevindiren bir haber geldi. Oyun sat?? platformu bu vakte kadar sadece dolar, euro, pound ve rus para birimiyle sat?? yap?yordu. Geçti?imiz gün düzenlenen konferansta verilen bilgilere göre yeni para birimleri de sisteme ekleniyor ve bunlar?n aras?nda Türk Liras? da bulunmakta.

Geçti?imiz gün gerçekle?en Valve konferans?nda aç??a ç?kan haritada, 2014 y?l? içerisinde desteklenmesi planlanan ülkelerin para birimleri ye?il renkle takipçilere tan?t?ld?. Valve’nin sundu?u bu haritaya a?a??dan göz atabilirsiniz.

Görüldü?ü üzere haritada ülkemizde ye?il renkle gösterilmi?. Yani bunun anlam? Steam’in 2014’te oyunlar? Türk liras? ile satmaya ba?layacak. Tabi bu durumun detaylar? henüz netle?mi? de?il. Zira Türkiye için dolar kurumu yoksa avro kurumu baz al?nacak, bunlar henüz netlik kazanmad?. Fakat, Valve’nin Türkiye’de ki oyuncu potansiyelini bu kadar önemsemesi de son derece önemli bir olgu diyebiliriz.


0 Yorumlar