Tecra W50

4K görüntü kalitesi televizyonlar üzerinde yerini geride b?rakt???m?z sene almaya ba?lam??t? ama henüz hiçbir tablet veya PC’de kendini göstermi? de?il. Toshiba ise bu 4K görüntü kaliteli ultrabooklar? üreten ilk isim oldu. Toshiba Tecra W50, 4K görüntü kalitesi sunmay? ba?ar?rken di?er teknik özellikleriyle de tatmin ediyor. Üst düzey tasar?mc?lar için geli?tirilmi? olan yeni cihazlar 2014’ün orta aylar?nda Türkiye’de sat??a sunulacak.

Toshiba Amerika Bilgi Sistemleri, Dijital Ürünler Birimi pazarlamadan ve mühendislikten sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Carl Pinto yapt??? aç?klamada; “Ultra HD teknolojisinin liderlerinden biri olarak, 4K televizyondaki ustal???m?z?, Full HD’nin sa?lad??? çözünürlü?ün dört kat?na sahip, daha yumu?ak görüntüler ve parmak ?s?rtan detaylar sa?layan ekran? sunarak daha da ileriye ta??yoruz. Uzun y?llara dayanan deneyimimizi ve mühendislik kaynaklar?m?z? Ultra HD 4K teknolojisini üst segment notebook’lar?m?za ta??mak için kulland?k, böylece hem tüketim hem de i? amaçl? kullan?c?lar içerik yarat?rken ve tüketirken art?k yeni nesil teknolojiden faydalanabilecekler.” dedi.

Tecra W50 ve Satellite P50t modellerinin15.6 inç diyagonal ekranlar?1 282 PPI’da 3840 x 2160 özgün çözünürlük sa?l?yor. Ayr?ca görüntüleme deneyimini daha da ileri ta??mak için, ekranlar?n kusursuz renk gam?nda renk kalibrasyonu yap?lm?? durumda ve geni? görüntü aç?s?na sahipler.

Tecra W50

En yo?un görsel ve mühendislik görevleri için tasarlanan ta??nabilir güç merkezi olarak tan?mlanabilen Tecra W50 mobil i? istasyonu (workstation), üstün dayan?kl?l??? ve s?n?f?n?n en hafif ve en ince tasar?m? olmas?n?n yan?nda 15.6 inç diyagonal Ultra HD 4K ekrana sahip. Tecra W50, tam voltajl? 4. nesil Intel® Core™ i?lemci teknolojisi2 ile günümüzün en zorlu görevleri için – SolidWorks® ve AutoCAD® dahil- yüksek hassasiyetli performans sa?l?yor.

NVIDIA Quadro Profesyonel Çözümler ürün müdürü Shawn Worsell yapt??? aç?klamada;“Kepler-tabanl? NVIDIA® Quadro® K2100M GPU ve 2GB adanm?? video haf?zaya sahip Toshiba Tecra W50 mobil i? istasyonu, yarat?c? profesyonellerin gereksinim duydu?u grafik yo?un uygulamalar için üstün performans ve zengin görsel deneyim sa?l?yor. Entegre 4K ekran?n eklenmesiyle hem üretken hem de stil sahibi olmay? arayan tasar?mc?lar, mühendisler ve dijital içerik profesyonelleri için ideal bir cihaz.” dedi.


Sat??

4K ekranl? Tecra W50 ve Satellite P50t modelleri Türkiye’de TNB A.?. taraf?ndan sat??a 2014 y?l?n?n ortalar?nda sunulacakt?r


0 Yorumlar