apple

NPD ad?ndaki ara?t?rma ?irketi taraf?ndan yay?mlanm?? olan istatistikler, Apple’?n Amerika s?n?rlar? içerisinde olan üstünlü?ünü halen korudu?unu ve en yak?n rakibi Samsung’a büyük bir fark atmaya ba?lad???n? ortaya koydu. 2012 senesinin son üç ayl?k döneminde piyasan?n yüzde 35’ine sahip olan Apple 2013 y?l?n?n son çeyre?inde bu oran? yüzde 42’ye kadar ç?karmay? ba?ard?. Samsung’un arkas?ndan gelen baz? isimlerde de yükseli? söz konusuyken Samsung’un Amerika’da kan kaybetti?ini rahatl?kla görebiliyoruz.


Fark aç?l?yor

?kinci s?radaki Samsung’un da pazar pay? s?n?rl? bir art?? gösterdi. 2012 y?l?n?n son çeyre?inde yüzde 22’lik paya sahip ?irket yüzde 26’ya ula?may? ba?ard?. NPD’nin ara?t?rmas?nda ortaya ç?kan sonuçlar Ocak ay? ba??nda yay?nlanan comScore ara?t?rmas?yla da örtü?üyor. comScore sonuçlar?nda da Apple’?n yüzde 41.5, Samsung’un ise yüzde 26’l?k paylara sahip görülüyordu. ?lk 5 aras?nda yer alan di?er markalar Motorola, LG ve HTC’nin paylar?nda ise önemli bir art?? ya da dü?ü? kaydedilmedi. LG ve Motorola sembolik kay?plar ya?ad?. HTC ise yüzde 1’lik pazar pay? kayb?na u?rad?.


0 Yorumlar