src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Fido-Alliance.jpg” alt=”Fido Alliance” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4882″ />

?nternet ve bilgisayar ortam?nda en çok ?ikayetçi olunan durumlardna biri de parolalar?n büyük güvenlik sistemlerine ra?men çal?n?yor olmas?. Bu durum en fazla dünyan?n en büyük ?irketlerinden olan Microsoft ve Google’? endi?e içine sokarken bu iki rakip sonunda soruna bir çözüm getirmek için Fido Alliance’le ortak olma karar? ald?lar. Fido Alliance ise parola yerine daha farkl? bir güvenlik sistemi geli?tirmeyi amaçl?yor.

Temmuz 2012’de kurulan FIDOAlliance, Fast IDentity Online (H?zl? online kimlik tespiti) kelimelerinin ba? harflerinden ismini al?yor. FIDO’ya ?imdiye kadar, Google, MasterCard, Lenovo, Infineon, LG Electronics gibi teknoloji ?irketleri üye olmu? durumda. Ayr?ca çok say?da küçük teknoloji ?irketi de üye…

FIDO’nun amac?, kullan?c? ?ifrelerini devre d??? b?rakacak daha güvenli bir kimlik onay yöntemi geli?tirmek. FIDO bu amaçla biyometrik çözümler kadar dijital ?ifrelendirme yöntemlerini de göz ard? etmiyor. FIDO’nun nihai amac?n?n her teknolojik cihaza FIDO onayl? özel bir ?ifrelendirme bile?eni eklemek. Bu sayede insanlar nerede olursa olsun, biyometrik özellikleri gibi taklit edilemez nitelikleriyle h?zl?ca kimliklerini onaylatabilecek ve web servislerine ula?abilecekler. Bu da ?ifre çal?nmas? nedeniyle olu?an sorunlar? ortadan kald?racak.

Bakal?m dev teknoloji ?irketlerinin çabas?, yak?n gelecekte meyvesini verebilecek mi?


0 Yorumlar