src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/windows_xp_svchost.jpg” alt=”windows_xp_svchost” width=”450″ height=”281″ class=”alignnone size-full wp-image-4511″ />

Zaman?n en çok kullan?lan i?letim sistemi olarak gösterilen Microsoft’un Windows XP i?letim sistemi yak?n zamanda üreticisi taraf?ndan destekten uzak tutulacak. Microsoft daha önceden yapt??? aç?klamalarda 2014’ün ilk çeyre?i içerisinde XP’ye verdi?i deste?in sonunu getirece?ini, art?k güncelleme ç?karmayaca??n? belirtmi?ti. Ancak kullan?c?lar?n XP hakk?ndaki sorunlar? henüz çözümlenebilmi? de?il; özellikle yeri geldi?inde i?lemcinin yüzde yüzünü bile harcayan SVCHOST.EXE problemi.

Son dönemlerde ortaya ç?kan SVCHOST problemi ise kullan?c?lar?n saç?n? ba??n? yoldurtacak cinsten. SP3 kullanan XP kullan?c?lar?nda bazen SVCHOST dosyas? i?lemcinin yüzde 100’ünü, yani tamam?n? kullanmaya ba?layarak sistemin çökmesine neden oluyordu. Microsoft, geçti?imiz Sal? yay?mlayaca??n? aç?klad??? güncelleme ile önemli aç?klar?n giderilece?ini söylemi?ti. Maalesef bu hata, güncelleme ile atlanm?? durumda.

Windows XP’nin alaca?? son önemli güncellemelerden birinde bu sorunun çözülmemi? olmas? ise kullan?c?lar? dü?ündürüyor. Bu hata yüzünden bazen bilgisayarlar?n?n kullan?lmaz hale geldi?ini belirten XP kullan?c?lar?, Microsoft’u hem telefon hem de internetten yo?un bir soru ya?muruna tuttular. Microsoft ise konuyla ilgili henüz net bir aç?klama yapmad?.

Aran?zda halen XP kullananlar var m?, varsa da bu hata ile kar??la??yor musunuz bilmiyoruz. Ancak kar??la??yorsan?z çözümü için daha beklemeniz gerekti?ini belirtelim. Microsoft’un sorunu çözmesi beklense de henüz bir tarih belli de?il.


0 Yorumlar