uydu_alicisi

Art?k hiç kimsenin televizyondan kanallar? antenlerle izledi?ini söyleyemeyiz, k?rsal kesimlerde bile uydular kullan?lmaya ba?lad?. Ak?ll? televizyonlar da hayat?m?zda yava? yava? yer almaya ba?larken uydu al?c?s? konusunda daha seçici davranmal?y?z. Uydu al?rken dikkat edilmesi gerekenler ad?na sizlere uzun bir liste haz?rlad?k. ?stekleriniz ve ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda verdi?imiz önemli noktalardan sonra do?ru uydu al?c?s?n? almak sizlere kalm??.


Scart’tan kurtulman?n zaman? geldi

HD görüntü kalitesinde bir televizyonunuz var, ancak görüntü nedense bir türlü istedi?iniz gibi olmuyor ve hala rahats?z edici boyutta. Bunun nedeni televizyonunuz ile uydu al?c?n?z aras?ndaki ba?lant?y? Scart kablosu ile yapman?z olabilir. Bu devirde Scart kablolar?n en iyi yeri art?k çöp tenekesi. Zaman HD devri ve HD yay?n için HDMI kablosundan ba?ka bir alternatifiniz bulunmuyor. E?er kulland???n?z platform HD ise, uydu al?c?n?zda mutlaka bir HDMI ç?k??? bulunmaktad?r. Yapman?z gereken bir HDMI kablosu sat?n almak ve televizyonunuza ba?lant?y? HDMI kablosu yard?m?yla yapmak. E?er HDMI kablosunu takt???n?z halde görüntü istedi?iniz gibi de?ilse, uydu al?c?n?z?n ayarlar?nda yer alan çözünürlük k?sm?ndan görüntüyü 1080 de?erine getirmeniz gerekebilir. Bu i?lemlerin ard?ndan yüksek çözünürlükte TV izlemeye ba?layabilirsiniz.

Linux i?letim sistemi

Piyasada bulunan uydu al?c?lar aras?nda en sevilen cihazlar?n ba??nda Linux tabanl? i?letim sistemine sahip olanlar geliyor. Bunun pek çok nedeni bulunuyor, ancak bunlardan en önemlisi elbette ak?ll? fonksiyonlara sahip olmas?. Linux i?letim sistemine sahip bir uydu al?c? ile televizyonunuzu bir network cihaz?na çevirebiliyor ve multimedya merkezi haline getirebiliyorsunuz.

E?er evinizde yaln?zca HD yay?nlar? izleyebilmenizi sa?layacak bir uydu al?c? olsun istiyorsan?z illa Linux tabanl? ve geli?mi? özelliklere sahip bir uydu al?c?s? alman?z gerekmiyor, normal bir uydu al?c?s? da i?inizi görecektir. Ancak yay?n kayd? ve payla??m? yapacaksan?z veya internet keyfi sürecekseniz, o halde ihtiyac?n?z olan uydu al?c?lar? aras?nda Linux tabanl?lara göz atman?zda fayda oldu?unu söyleyelim. Özellikle sundu?u özellikler nedeniyle di?er uydu al?c?larla k?yasland???nda i?lemci ve bellek miktar?n?n da bir hayli yüksek oldu?unu söyleyebilece?imiz bu cihazlar, normal kullan?mlarda da avantaj yaratm?yor de?il. En basitinden kanal geçi?lerinde çok daha iyi performans sundu?unu söyleyebiliriz. Dreambox, Vu+ ve Atlanta serisi uydu al?c?lar?n, Linux tabanl? i?letim sistemine sahip uydu al?c?lara en iyi örnekler aras?nda bulundu?unu da söylememizde fayda var.

Hem izleyin hem kaydedin

Televizyon yay?nlar?n? kaydetmek yeni bir olgu de?il, fakat bu i?i profesyonel bir biçimde yapmak için daha profesyonel cihazlara yönelmek gerekiyor. Bu ba?lamda yine Linux tabanl? uydu al?c?lar? öneriyoruz. Bu tür cihazlar? kullanarak örne?in ayn? saatte hem maç hem dizi çak??mas? ya??yorsan?z, önceli?i maça vererek diziyi kaydedebiliyorsunuz.

PVR olarak adland?r?lan bu teknoloji sayesinde sonra izlemek istedi?iniz yay?nlar? kaydedebildi?iniz gibi, dilerseniz izlerken durdurup yay?n? ileri ve geri sarabiliyorsunuz. Elbette ki tüm bunlar? yapabilmeniz için uydu al?c?n?za bir depolama cihaz? ba?laman?z gerekiyor. Piyasaya bakt???m?zda uydu al?c?lar aras?nda daha çok USB depolama birimlerine kay?t yapan modelleri görüyoruz. Ancak bunun yan? s?ra dahili SATA yuvas? bulunan modeller de yok de?il. Bu modellere yüksek kapasiteli bir sabit disk takarak HD yay?nlar? rahatl?kla kaydedebilirsiniz. E?er sat?n almay? dü?ündü?ünüz uydu al?c?n?n SATA yuvas? yoksa, en az?ndan eSATA ba?lant?s? olmas?n? gözetin. Böylece harici olarak ba?layaca??n?z diske yapaca??n?z veri aktar?m? s?ras?nda iyi performans alabilirsiniz.

Tam bir multimedya merkezi

Linux tabanl? uydu al?c?lar?n bir ba?ka güzel yan? da çoklu ortam biçimlerini desteklemeleri. XviD, AVI, DivX, Mpeg ve MKV de dahil olmak üzere birçok popüler video format?n? destekleyen bu uydu al?c?lar, ayn? zamanda MP3 ve WAV formatl? müzik dosyalar? ile JPEG foto?raflar? da destekliyorlar. Böylece yaln?zca televizyon kanallar?n? izleyebilece?iniz bir cihaz olmaktan çok, kapsaml? bir multimedya merkezi olarak davranan bu tür uydu al?c?lar, VLC Player destekleri ile TV yay?nlar?n? bilgisayar?n?za da getirebiliyorlar. Böylece TV’de farkl? kanal, PC’de VLC Player üzerinden farkl? kanal izleyebilmenizi mümkün k?lan bu cihazlarda dikkat etmeniz nokta ise, yeterli güce sahip olmas?. Cihaz?n en az 400 MHz h?z?nda çal??an bir i?lemciye sahip olmas?na dikkat etmenizde fayda var. Ayr?ca cihaz?n aktif yaz?l?m deste?i sunmas?na dikkat edin. Zira böylece yeni ç?kan biçimleri de kolayca oynatabilirsiniz.

Arabirime dikkat

?ster Linux tabanl? bir uydu al?c?, ister normal bir uydu al?c? al?n, kullan?m aç?s?ndan en önemli ayr?nt?lar aras?nda elbette arabirim kalitesi bulunuyor. Uydu al?c?n?n arabirimi gerek genel görüntü gerekse de kullan?labilirlik anlam?nda rahats?z edici olmamal?. Her ne kadar ilk ba?ta rahats?z edici durmasa da, özellikle menüler aras?nda dola??rken ortaya ç?kan gecikme süresi daha sonra can s?k?c? olabiliyor. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ayr?ca sat?n almay? dü?ündü?ünüz uydu al?c?n?n alt yaz? deste?i gösterdi?inden de emin olun.

Geni? ba?lant? deste?i

Yaln?zca televizyon kanallar?n? göstersin istiyorsan?z ba?ka elbette ama devir teknoloji devri ve art?k neredeyse tüm elektronik cihazlar birbirleriyle bir ?ekilde konu?abiliyorlar. Bu nedenle bizim tavsiyemiz uydu al?c? sat?n al?rken sundu?u ba?lant? seçenekleri üzerinde ayr? bir hassasiyetle durman?z gerekti?i yönünde olacak. Standart ba?lant?lar?n yan? s?ra geli?mi? ba?lant?lar?n da üzerinde bulunmas? size daha iyi bir deneyim ya?atmas? ad?na yararl? olacakt?r. Örnek vermek gerekirse önceki ad?mlarda da bahsetti?imiz gibi bir yay?n? izlerken bir di?erini kaydetmek istiyorsan?z çift tuner deste?i gösterdi?ine emin olmal?s?n?z. Elbette USB ba?lant?s? sayesinde bu yay?n? bir USB belle?e kaydedebilece?iniz gibi, dahili 3.5″ SATA sabit disk yuvas? olan modelleri tercih ederseniz, kayd? geni? kapasiteli bir diske de alabilirsiniz. E?er sat?n alaca??n?z modelde dahili sabit disk yuvas? yoksa, eSATA deste?i de i?inize yarayabilir. Böylece cihaza harici olarak ba?layaca??n?z sabit diskin performans?n? yüksek tutabilirsiniz. Ayr?ca ne kadar geni? USB yuvas?, o kadar geni? kullan?m. Elbette bu USB yuvalar?na cihaz?n ön taraf?nda yer verilmi? olmas?n?n kullan?m kolayl??? sa?layaca??n? da unutmay?n.


0 Yorumlar