src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/sx.png” alt=”” title=”sx” width=”270″ height=”180″ class=”alignnone size-full wp-image-1602″ />

Dünyaya yeni bir özerk ülke daha kat?ld? ve yeni bir uzant? daha bizlerle bulu?tu. Karayiplerin kuzeyinde bulunan Sint Maaren Adas? geçti?imiz günlerde özerkli?ini ilan etmi?ti ve ard?ndan hemen kendilerine özel bir alan ad? uzant?s? için ba?vuru gerçekle?tirilmi?ti. Sonuç: kabul edildi.

Art?k .sx uzant?l? domain alabilirsiniz. Ülke s?n?rlamas? olmadan al?nabilecek bu domainin fiyat .com ve .net gibi domainlere göre çok daha pahal? olmas?na ra?men jenerik alan ad? almak isteyenler için ideal bir seçim olacakt?r. Daha önceden sadece özel ki?ilere verilen bu domaini ?imdi yabanc? kaynakl? büyük firmalardan ücretini ödedi?iniz takdirde sat?n alabilirsiniz.


0 Yorumlar