tablet

Ne kadar her geçen sene kullan?c? say?s? dü?üyor gibi gözükse de me?er tablet kullan?c?s?n?n say?s? dü?ündü?ümüzün aksine bir yükseli? içerisindeymi?. eMarketer taraf?ndan yap?lan ara?t?rma sadece bunu kan?tlamakla kalmad?, dünya çap?nda ne kadar tablet kullan?ld???n?n istatistiklerini de bizlere aktard?. Gelen bilgilere göre tablet kullan?c?s?n?n say?s? yak?n zaman içerisinde 1 milyar? bulacak. Yani k?sacas?, 2015 y?l? en çok tablet üreticilerinin i?ine yarayacak.

1 milyar s?n?r? a??lacak

Neowin.net sitesinin haberine göre, eMarketer tahminleri bu y?l içinde 1 milyar? a?k?n ki?inin tablet kullan?c?s? olaca??n? gösteriyor. Tablet kullan?c? say?s?nda ba?? çekecek ülke ise Çin olacak. Dünyan?n en kalabal?k nüfusuna sahip ülkede 2015 y?l?nda tablet kullan?c?s? say?s?n?n 328 milyona ula?mas? bekleniyor. Bu rakam, global tablet kullan?c?s?n?n 3’te birine denk geliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 15’i…

Biraz daha uzun vadeli tahminler ise yine tabletlerdeki art?? ivmesini gösteriyor. Bu y?l 1 milyar s?n?r?n? a?acak mobil cihaz?n, 2016’da 1.2 milyar, 2018 y?l?nda ise 1.43 milyar kullan?c?ya ula?aca?? ön görülüyor. Bakal?m bu y?l dünya nüfusunun yüzde 15’ini kendine ba?layan ve kullan?c?s? yapan tabletler yak?n gelecekte neleri ba?aracak?


0 Yorumlar