• Tablet kullanıcısı 1 milyara yaklaşıyor

  Ne kadar her geçen sene kullan?c? say?s? dü?üyor gibi gözükse de me?er tablet kullan?c?s?n?n say?s? dü?ündü?ümüzün aksine bir yükseli? içerisindeymi?. eMarketer taraf?ndan yap?lan ara?t?rma sadece...

 • Tablet pil ömrü uzatma

  Tabletlerin kullan?m? art?k fazlas?yla ço?ald?. Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan da da??t?lan tabletlerle birlikte art?k neredeyse her ilkokul ö?rencisinin elinde bir tablet görmek mümkün. Çocuklara teknolojinin...

 • 10 Intel Education Tablet

  Intel, e?itim sektörüne yat?r?m yapmaya devam ediyor. Okullarda e?itim amaçl? kullan?lmas? amaçlanan, devletlerin de son zamanlarda bu konuda büyük projeler geli?tirdi?ini göz önünde bulundurursak gayet...

 • Samsung kaç tablet sattı?

  Android ablet piyasas?n?n ba?lang?c?n? yapan Samsung, liderli?ini de halen devam ettiriyor. Samsung’un yan? s?ra yine birçok Asus, Acer ve LG gibi markalar da tablet sat???...

 • Samsung’dan 4 tablet birden

  Dünyan?n en büyük ak?ll? telefon pazar?na sahip olan Samsung, bu gücünü tablet sektöründe de ortaya koymak istiyor. Bu vakte kadar en iyi sat??lar? Note serisi...

 • Samsung’dan AMOLED Tablet

  Apple’?n ak?ll? telefon piyasas?ndaki pazar de?erine mükemmel bir yumruk indiren Samsung ayn? etkiyi yeni y?lla birlikte tablet piyasas?nda da yapmak istiyor gibi görünüyor. Gelen bilgilere...