src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/05/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5717″ />

Twitter ve Youtube yasaklar?ndan sonra do?al olarak tüm kullan?c?lar Facebook’un da kapanaca??n? dü?ünmeye ba?lam??t? ve bu durumu iyi bir ?ans olarak bulan hackerlar da kurnazl?klar?n? kullanarak bu yoldan binlerce bilgisayara virüs bula?t?rd?lar. Son zamanlarda Facebook’ta herkes bir virüse etiketleniyor ve virüste Facebook’un bu hafta sonu yasaklanaca?? söyleniyor. E?er bu reklamlara t?klay?p verilen uygulamay? yüklerseniz ba??n?za belay? ald?n?z demektir.

Türkiye`de yasaklanaca?? söylenen Facebook hakk?nda hackerlar taraf?ndan yay?nlanm?? mesaj: “Bu hafta sonu Facebook Türkiye`de yasaklanaca??n? söylüyor bütün haberler. Biraz ara?t?rma yapt?m ag anti sansür diye bir program buldum. ?u an YouTube`a falan girebiliyorum san?r?m Facebook`ta da i?e yarar. Lütfen herkes program? indirip kursun AG Antisansür”

Size verilmi? olan linki t?klad???n?z zaman Antisansur.exe ad?nda olan uygulamay? indirmi? oluyorsunuz. Sizi bekleyen virüs sald?r?s?n?n etkileri halen bilinmiyor. Facebook arac?l???yla yap?lan bu tuzaklara dikkatli olun. Facebook üzerinde gördü?ünüz bu tür haberlere kulak asmay?n. Güvenli?inizi tehdit alt?na alaca??ndan ?üphe duydu?unuz linkleri t?klamay?n?z. E?er Facebook virüslerini indirmi?seniz bilgisayar?n?za format atarak bunlardan kurtulman?z? öneriyoruz.


0 Yorumlar