istatistik

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun son yay?mlad??? istatistiklere göre telefonla konu?ma oranlar?m?zda büyük dü?ü?ler ya?and?. A?a??daki görselde daha net görebilece?iniz biçimde asl?nda uzun süredir beklenen bir olay?n ba?lang?c?na girdik. Mobil cihazlar üzerinden internetin kullan?m? her geçen art?? gösterirken bunla birlikte anl?k mesajla?ma uygulamalar?n?n da çok fazla kullan?ld??? ortada. Bu uygulamalar telefondan SMS atmay? neredeyse s?f?ra kadar çekerken ?imdi de konu?man?n önüne geçiyor. Ayr?ca i?letim sistemlerinin ve Facebook’un kendi yaz?l?mlar? üzerinden ücretsiz konu?may? da aktif hale getirdi?ini biliyoruz.

BTK taraf?ndan yay?mlanan istatistiklere bakt???m?zda ülkemizde 2013 y?l?n?n ilk üç ayl?k dilimi içerisinde toplam 4.3 milyar dakika boyunca telefon görü?mesi gerçekle?tirilmi?. Bu say? geçti?imiz dönemde 4.6 milyar dakikaya kadar ç?k?yordu. Telefonlarda yap?lan konu?malar?n dü?ü?ü ?ebekeleri de etkiledi. Telefon kullan?c?lar? art?k neredeyse sadece ?ebeke içi aramalar gerçekle?tiriyor, ba?ka hattan olan birini çok ar?yor. Cep telefonlar?ndan yap?lan konu?malar?n istatistikleri böyleyken sabit telefonlarda da bir de?i?iklik oldu?unu söyleyemeyiz. Düzenlenen onca kampanyaya ra?men sabit telefon konu?malar?nda da büyük dü?ü?ler ya?an?yor.

istatistik

istatistik1


0 Yorumlar