toshiba

Ülkemizde teknoloji alan?nda neredeyse her ürünü satmakta olan Toshiba, gücünü her geçen gün katlamaya devam ediyor. En çok dayan?kl? dizüstü bilgisayarlar?yla isim yapm?? olan firma ?imdi de garanti sürelerini yeniledi. Yap?lan yeni aç?klamalara göre art?k Toshiba baz? ürünlerinde 5 y?la kadar garanti verecek. Teknolojik bir üründe böylesine uzun bir garanti deste?inin bulunmas? sizin de tahmin edebilece?iniz gibi biraz ?a??rt?c?. Ancak da??t?c? firman?n genel müdüründen de ayn? sözü ald?k.

Be? y?l garanti nas?l mümkün oluyor?
Toshiba’n?n bu garantiyi nas?l verebildi?ini ve faydalanmak için yap?lmas? gerekenleri Toshiba’n?n Türkiye da??t?c?s? TNB A.?. Genel Müdürü Aytaç Biter ile bir röportaj yap?lm??. A?a??da vermi? oldu?umuz videodan röportaj?n tamam?n? izleyebilirsiniz.


0 Yorumlar