iwork

Apple’?n kullan?c?lar?na ofis çal??malar? için sunmu? oldu?u iWork paketi art?k ücretsiz hale getirildi. Bu uygulama paketini yaymak, Microsoft Office’in egemenli?ine az da olsa son vermek isteyen Apple zaten uzun süredir iWork’ü yaymak ad?na birçok çal??ma yürütüyordu. icloud.com üzerinden kullan?lan uygulamalara Apple hesab?na sahip olan herkes ücretsiz olarak eri?ebilecek. Ayr?ca iWork içindeki uygulamalar Windows sistemi kullan?c?lar? için de uyumlu.

iCloud’dan eri?in
Paket içe?inde yer alan Pages, Numbers ve Keynote uygulamalar? uzun süredir Mac App Store’den sat??a sunuluyor. Uygulamalar?n web sürümü, Apple kullan?c?lar? için icloud.com üzerinden ücretsiz kullan?labiliyor. Son geli?me ile birlikte art?k Windows kullan?c?lar? da bu özellikten yararlanabilecek.

Nas?l kullan?r?m?

Apple’?n ofis yaz?l?mlar?n? web üzerinden kullanabilmek için Apple ID ile icloud.com’a giri? yapmak yeterli. E?er Pages, Numbers ve Keynote uygulamalar? kullanyorsan?z Apple kimli?iniz ile giri? yapabilir ya da buradan yeni bir Apple ID olu?turabilirsiniz. Bakal?m iWork tüm kullan?c?lar taraf?ndan ra?bet görecek mi?


0 Yorumlar