STOR.E Canvio

Optik sürücüler de?erini her geçen gün kaybederken bunun yerine dijital disklerin kullan?m? neredeyse yüzde 90’lara kadar ula?m?? durumda. Hem daha h?zl? yazma ve okuma h?z?na sahip olan dijital diskler ayn? zamanda optik sürücülere oranla çok daha fazla depolama kapasitesi sunuyor. Toshiba da dünyan?n ilk 5 TB’l?k diskini ürett: Toshiba STOR.E Canvio 5 TB.

STOR.E Canvio Masaüstü Harici Sabit Sürücü, yedekleme sürecinin son derece h?zl? ve kolay olmas? için ön yüklemesi yap?lm?? yaz?l?m ile beraber sunuluyor. Dahili NTI® Backup Now EZ™ yaz?l?m? sistemi tar?yor ve bilgisayar?n?z için en iyi kapsama önerisinde bulunuyor. Kullan?c?lar belge ya da dosyalar? STOR.E Canvio Masaüstü Harici Sabit Sürücü üzerine yedekleme veya bilgisayara kaydedilen her ?eyin yede?ini alma seçene?ine sahipler. Ayr?ca kullan?c?lar, ?ifre koruma özelli?ini kullanarak önemli verilerini güven alt?nda tutabiliyor ve yetkisiz giri?lerden koruyabiliyor, böylece güvenli?i daha ileri düzeye ta??yabiliyorlar.

STOR.E Canvio, Drive Space Alert/Sürücü Alan? Uyar?s? özelli?i ile kullan?c?lar?n verilerini daha iyi yönetebilmelerine imkan veriyor. Bu yeni eklenen özellik, sürücünün dolmaya yak?nla?t???n? ve veri temizli?i yap?lmas? gerekti?ini bildiriyor. Sürücü ayr?ca yedeklenecek dosya türü ve ne kadar s?kl?kta yedeklenece?i gibi yedekleme tercihlerini de ki?iselle?tirebilmeyi sa?l?yor.

?stenmeyen bir durumda kullan?c? geri getirme tu?una basarak herhangi bir belge veya dosyay? an?nda geri kazanabiliyor. Daha da fazlas?, do?rudan STOR.E Canvio Masaüstü Harici Sabit Sürücü üzerinden çal??t?r?ld???nda bilgisayar?n?za kay?tl? tüm dosyalar yeniden geri kazan?l?yor. Toshiba süreci çok daha kolayla?t?ran sistem bak?m CD/DVD’si yazma özelli?ini de ekledi.

TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri Genel Müdürü Aytaç Biter yapt??? aç?klamada,
“2014 y?l?nda binlerce tüketicinin daha fazla veri kulland???na ?ahit olaca??z. Ancak online dünya kendine has do?as?ndan dolay? öngörülemeyen ve ço?unlukla çok riskli durumlar? ortaya ç?kar?yor. Tüketiciler ise hassas verilerini korumak konusunda sosyal a?lara ve elektronik cihazlara güven duyam?yorlar. Biz Toshiba’da, tüketicilerin veri kayb? ve hack’lenme gibi risklerine kar?? etkin ve güvenilir depolama cihazlar? geli?tiriyor ve kullan?c?lara bilgilerinin güvenle saklanmas? konusunda tam bir gönül rahatl??? sa?l?yoruz.” dedi.

STOR.E Canvio Harici HDD her masaüstüne mükemmel uyum sa?layacak ?ekilde tasarland?.
Fans?z tasar?m? ile HDD sürücüyü serin tutarken son derece sessiz çal???yor. Ek olarak, hem yatay hem de dikey konumland?rma seçene?i ile ister ev, ister ofis olsun her mekana mükemmel uyum sa?layacak bir aksesuar.

Özellikler

• Dijital Depolama Alan?n?z? Geni?letin
o Kompakt masaüstü tasar?m?nda yüksek kapasiteli depolama
• Kullan??l?: Her alana uyum sa?lar
o Ev ya da ofisinizdeki her alana uyum sa?layacak ?ekilde kullan??l? yatay ya da dikey konumland?rma

• De?erli verilerinizi güven alt?nda tutun
o Kullan?m? kolay yüklemesi yap?lm?? yedekleme yaz?l?m?
o ?ifre ile yedeklemeyi koruma özelli?i
o Otomatik yedekleme zaman ayar?
o Belge, dosya ve tam sistem yedekleme ve kurtarma

• Kolay kurulum
o USB tak ve çal??t?r
o USB 3.0 + USB 2.0 uyumlu

• Gönül rahatl???
o 2-y?l s?n?rl? garanti dahil4

Özellikler

• Kapasite: 4TB, 5TB

• Arayüzler: USB 3.0 (USB 2.0 ile de uyumlu)

• Arayüz Transfer Oran?2:
o 5 Gb/s’a kadar (USB 3.0)3
o 480 Mb/s’a kadar (USB 2.0)

• Boyut (mm): 129(L) X 42(W) X 167(H)

• Renk: Siyah/Siyah

• A??rl?k: maks.1,040g

?çerik

• Toshiba STOR.E Canvio Masaüstü Sabit Sürücü
• USB 3.0 Kablosu
• AC Güç Adaptörü
• H?zl? Ba?lang?ç K?lavuzu
• NTI® Backup Now EZ™ (sürücüde yüklü)


0 Yorumlar