twitter

Ülkemizde bir hafta önce engellenen ancak halen milyonlar?n farkl? yöntemlerle giri? yapmay? ba?ard??? Twitter’a uzun süredir beklenen iki yeni özellik geldi. ?lk özellik foto?raflara ki?ileri etiketleme olurken bir di?eri de çoklu foto?raf yükleme oldu. Bunun yan? s?ra sevindiren bir ba?ka ?ey de ki?ileri etiketlerken @ i?aretini kullanmak zorunda olmaman?z.

Bir kaç gün önce duyurdu?umuz gibi tweetlerin kaç ki?i taraf?ndan okundu?unu gösteren sayaca kavu?an Twitter, rakibi Facebook’a daha fazla benzemeye ba?lad?. Yeni güncelleme ile birlikte, internetin vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen “@” i?areti de gizlenmi?. Art?k ki?ileri tweetlerinize etiketlerken “@” i?aretini kullanmak zorunda de?ilsiniz.

140 Karakterden Say?lmayacak!

De?i?en etiketleme sistemi ile gelen bir di?er yenilikte, art?k kullan?c?lar?n 10 arkada??n? tek tweet içerisinde etiketleyebilmesi ve bu etiketlerin 140 karakterden say?lmamas? oldu. Kullan?c?larda ?üphe uyand?ran bu sistem, spam tweetlerin artmas?na ve tan?mad???n?z ki?ilerin reklam amaçl? tweetlerinde sizi etiketlemesine sebep olabilir. ?lk olarak iOS ile çal??an cihazlara gelen güncelleme çok yak?nda Android, Windows Phone ve Web’e de gelecek.


0 Yorumlar