google_arama

?nternet hayat?m?z? bilgi kazan?m? konusunda çok fazla kolayla?t?rd?. Ancak buna ra?men her kaynaktan ald???m?z bilgilere de güvenmemeliyiz. Neredeyse her konuda uzmanla?m?? ve kendini kan?tlam?? siteler bulunurken bunlara ço?unlukla Google aramalar? sonucunda ula??yoruz. Ve yeni gelen istatistikler gösteriyor ki Türkler olarak Google aramalar?nda fazlas?yla dikkat çekiyoruz. Bu yaz?m?zda tuhaf Google aramalar? ile sizleri bulu?turduk.

Avustralyal? SEO ?irketi Search Factory taraf?ndan yap?lan çal??ma, Google’da arat?lan en ilginç sorgular? bir araya getirdi. Buna göre her ay en az bin defa “Ceset nas?l saklan?r?” ?eklinde bir arama yap?l?yor. Google ziyaretçileri ayda ortalama 1.900 kez ise “cinayet i?leyip nas?l kurtulurum?” gibi rahats?z edici bir aramaya imza at?yor.

Kedi Ç?lg?nl??? Google’da Sürüyor
Masumiyet skalas?n?n öbür ucunda ise “kedimin beni sevmesini nas?l sa?lar?m” aramas? ayda 390, “kediyle sevgili olma” aramas? ise ayda 110 kez tekrarlan?yor. 135 bin ki?i her ay “Lady Gaga ç?plak” ?eklinde arama yaparken, 18 bin ki?i ise “Lady Gaga erkek mi?” sorusunun yan?t?n? arama motorundan bulmay? umuyor.
Google’? nas?l kullan?r?m sorgulamas?n? yine Google’da yapan bin inci her ay bulunurken, “bir ?eyi Google’da nas?l arat?r?m” sorgulamas? ise 4,4 bine ula??yor.


0 Yorumlar