pc_silent

Masaüstü bilgisayarlar?n en büyük sorunlar?ndan birinin ç?kard??? fazla ses olmas? ?üphe götürmüyor. Art?k dizüstü bilgisayarlardaki performans da artt??? için bu sesleri laptoplardan da al?yoruz ama bilgisayarlarda konu gittikçe ciddile?iyor. Hem evdeki ahaliyi rahats?z etmemek hem de kendimiz rahat etmek için bilgisayar? daha sessiz bir hale getirmek en sa?l?kl?s? olacakt?r. Biz de bu yaz?m?zda sizlere bilgisayar? nas?l sessizle?tirebilece?inizi yazd?k.

?lginç fan temizleme yöntemi!
E?er ilk defa fan temizleme i?lemini yap?yorsan?z tedirgin olabilirsiniz. Bilgisayar?n herhangi bir parças?n? elektrik süpürgesine yanl??l?kla kapt?rabilirsiniz. Elektrik süpürgesinin çekme gücü e?er azsa bu tedirginli?e gerek yok. Dilerseniz elektrik süpürgesinin ba?l???na ince bir çorap geçirerek fan tozunu alabilirsiniz. Bu yöntem ile bilgisayar?n?z?n manyetik hasar görmesini engelleyebilirsiniz. Bu temizli?i s?k s?k yapt???n?z halde hala ses yeterince dü?müyorsa gelin di?er farkl? çözümlere birlikte göz atal?m.

Fan ötme sesi!

Bilgisayar?n?zda rahats?z olabilece?iniz bir di?er ses ise fan ötmesidir. Genellikle küçük fanlarda görülen ve sinir bozucu bir sestir. E?er bilgisayar?n?z?n kasas?nda 12 santimetrelik fan takabilece?iniz bir yuva varsa küçük fanlar yerine büyük fanlar? kullanman?z daha iyi olacakt?r. Çünkü büyük fanlar küçük fanlara göre yava? dönmektedir.

Kaloriferleri uzak tutun!

Bilgisayar?n?z?n ?s?nmas?n? engellemek için her türlü ?s?dan koruman?z gerekti?i gibi peteklerden de koruman?z gerekmektedir. Fan?n h?zlanmas? için çok ?s?ya maruz kalmamas? gerekmektedir.

Hava ak???!

Bilgisayar kasan?z?n içerisinde da??n?k halde duran kablolar? toplayarak demetler haline getirerek daha iyi bir hava ak???n? sa?layabilirsiniz. Küçük plastik teller kullanarak kablolar? demet haline getirebilirsiniz. Bu yöntem ile bilgisayar?n?z?n daha iyi so?umas?n? sa?layarak rahats?z edici seslerin ç?kmas?n? engelleyebilirsiniz.

Pasif So?utma Sistemi!

Pasit so?utma ad? verilen sistem üzerinde fan bulunmayan fakat ?s?y? oldukça iyi ileten bir metal genellikle tercih edilen bak?r petekler olan bir so?utma türü olup nadir say?da kullan?c?n?n tercih etti?i bir yöntemdir. Ancak pasif so?utman?n iyi çal??mas? için iyi bir hava ak?m? ortam? yaratman?z gerekiyor. E?er üst düzey performans beklenen oyunlar? bilgisayar?n?zda oynuyorsan?z bu tür pasif so?utmay? önermiyoruz.

Kaliteli güç kayna?? PSU!

Kasan?z?n fan?n? de?i?tirmek istiyorsan?z kaliteli bir güç kayna??na yat?r?m yapmak daha ak?ll?ca bir durumdur. Kullan?m ba??ndan itibaren PSU almak daha iyi olup iyi bir hava ak?m? sa?layaca??ndan dolay? sessiz çal??ma ortam? sunmaktad?r. Ayr?ca parçalar? rahat bir ?ekilde takman?z ve ç?karman?z dü?ünülmü?tür.

Kasada olan titre?imler!

Kasan?zdan gelen titre?imleri önlemekte önemli bir durum olup fanlar için önemli bir etkendir. Fanlar? direkt olarak kasaya monte etmek yerine vidalama i?lemini gerçekle?tirmenden önce plastik – kauçuk türevi yada contalar yerle?tirebilirsiniz.

Kasalar için ses yal?t?m!

Tüm bunlarla u?ra?mak yerine kasan?n içerisindeki yüzeyler için ses yal?t?m? kullanabilirsiniz. Ses yal?t?m materyali maalesef kullan?c?lara mucizevi bir çözüm sunmamaktad?r. Fakat sesin d??ar?ya ç?kmas?n? engellemektedir. Fanlar? engellemeyecek ?ekilde kullan?lmas? sonucunda sesi azaltt??? görülmü?tür. Bu durum sesi kesmez, sesi azalt?r. Ses yal?t?m metaryellerinden iyi sonuçlar beklemek hayal k?r?kl???na u?ratabilir. Her ne olursa olsun gerçekçi olmak gerek.


0 Yorumlar