whatsapp

?eriatla yönetilmekte olan ?ran’dan ?a??rtan haberler gelmeye devam ediyor. Hatta bu ?a??rtan haberlere o kadar al??t?k ki, ?ran’dan ?a??rt?c? bir haber alman?n art?k ?a??rt?c? oldu?unu söyleyemeyiz. Daha önce Facebook ve Twitter gibi devleri de yasaklam?? olan ?ran ?imdi de WhatsApp’? yasaklad?. Dünyada yüz milyonlar?n kulland???, yak?n zaman içerisinde Facebook taraf?ndan sat?n al?nan anl?k mesajla?ma uygulamas? art?k ?ran’da kullan?lam?yor. Bu yasa??n gelmesinin nedeni olarak en büyük ihtimal uygulaman?n Zuckerberg taraf?ndan sat?n al?nmas?.

Zuckerberg’e suçlama iddias?
?srail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, ?ran ?nternet Suçlar? Komitesi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Marc Zuckerberg’i “Amerikal? bir siyonist” olmakla suçluyor. Söylenenlere göre, al?nan karar?n arkaplan?nda da bu suçlama yat?yor. Komitenin karar?na ra?men ?ran Hükümeti, WhatsApp yasa??na kar?? oldu?u yönünde bir aç?klama yapt?. ?leti?im Bakanl???’ndan yap?lan aç?klamada uygulamaya getirilen yasa?a kar?? olundu?u aç?kland?.

?ran’?n sicili bozuk

WhatsApp yasa?? ?ran’?n internetteki bu ölçekteki ilk engellemesi de?il. Ülkede 2009 y?l?nda Twitter ve Facebook da yasaklanm??t?. Bakal?m kom?umuzda internet özgürlü?ü önümüzdeki dönemde geli?ecek mi?


0 Yorumlar