Dünyaca ünlü blog sitesi Tumblr, kullan?c?lar?na intihara özendirici içerik giri?ini yasaklad?.

Daha önce anoreksiya gibi rahats?zl?klara te?vik eden giri?leri yasaklayan Tumblr, ?imdi de kendine zarar verme ve intihara özendirme gibi konularda yaz?lanlara yasak koydu.

“Kesinlikle kar??s?nda oldu?umuz mesaj ve bak?? aç?lar ve bunlar?n hostingini yapmak istemiyoruz.” diyen siteye uzmanlar taraf?ndan da destek ya?d?.

 


0 Yorumlar