Tumblr Post by phone, Bu özelli?i kullanabilmek için Tumblr ayarlar?n?zdan “Post by phone” özelli?ine gelip telefon numaran?z? girmeniz gerekiyor. Böylece Tumblr hangi numara arad???nda kaydedilen gönderinin hangi hesapta yay?nlanaca??n? anl?yor.

?sterseniz hesap güvenli?inizi artt?rmak ad?na bir PIN belirleyebilirsiniz. Arama yapt?ktan sonra dört haneli PIN’i girmek zorundas?n?z. Sistemden onay ald?ktan sonra konu?maya ba?l?yorsunuz ve sesiniz kaydediliyor.

Siz telefonu kapat?nca ses kayd? Tumblr hesab?n?zda yeni bir ses gönderisi olarak yay?nlan?yor. Acil durumlarda, kaza durumlar?nda ve birçok farkl? durumda bu özellik size yard?mc? olabilir.

Ayn? zamanda sosyal a?lar?n engellendi?i ülkelerde de bu hizmet engeli a?man?n bir yolu olarak kar??m?za ç?kabilir. Elbette kendi içinde eksiklikleri yok de?il, örne?in araman?z gereken numara bir ABD numaras?.

E?er tumblr ülkemizde bir numara sa?lamazsa bu özellik bizim için pek kullan??l? olmayacak. Ancak araman?z gereken numara, 1-866-584-6757, ABD içinde ücretsiz bir hat. Skype gibi internet hizmetleri üzerinden arayabilirsiniz.


0 Yorumlar