Archival Disc Duyuruldu, Sony ve Panasonic ortakla?a geli?tirdikleri optik disk format? Archival Disc’in duyurusunu gerçekle?tirdiler. 2015 May?s ay?nda teknoloji raflar?nda yer almaya ba?layaca?? aç?klanan 300GB depolama kapasitesi ile gelecek Archival Disc, profesyonel kullan?ma yönelik olacak ve zorlu ko?ullara kar?? da dayan?kl? bir yap? sunacak.

Ayr?ca iki Japon teknoloji ?irketinin ortak projesi bar?nd?rd??? verileri uzun süreli saklayabilecek özellikte. Gelecek nesil optik disk, toza ve suya kar?? dayan?kl? yap? sunarken nemi s?cakl?k gibi iklim odakl? konulara da izole yap? sunmay? ba?ar?yor.

Önemli verilerin depolanmas? ad?na önemli bir opsiyon yaratmas? muhtemel Archival Disc’lerin ilk olarak 300 GB depolama alan?yla gelmesine ek olarak 500 ve 1TB kapasitelerinin de sonraki süreçte kullan?ma sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar