Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, 2011 y?lsonu ve dördüncü çeyrek finansal-operasyonel sonuçlar?n? aç?klad?.

9 ülkede faaliyet gösteren grubun toplam abone say?s? 65 milyona ula??rken, Türkiye’deki toplam abone say?s? da 1.1 milyon art??la 34.5 milyon oldu.

Turkcell’in ?ebekesindeki mobil internet trafi?i 2011’de, 3G’nin Türkiye’ye geldi?i 2009 y?l?n?n 13 kat?na ula?t?. Ayn? iki y?ll?k dönemde Turkcell’in mobil internet gelirleri %177 oran?nda artt?.


0 Yorumlar