TURKCELL’?N TABLET ARA?TIRMASI

Turkcell, Kadir Has Üniversitesi ile yapt??? ara?t?rmada Türkiye’deki tabletlerin durumunu ara?t?rd?. Acaba en çok hangi programlar kullan?l?yor? Hangi k?s?m daha çok kullan?yor. Ara?t?rma sonuçlar? ise aç?kland?.

Ara?t?rmada, tabletlerin en çok internette sörf ve mail i?lemleri için kullan?ld??? aç?kland?. Günde en az bir saatini tablet elinde geçiren insanlar ise e-book ve e-dergi de okuyorlar. E-dergi ve e-kitap okuyanlar?n say?s?, kitap ve dergi okuyanlardan daha fazla.

Ayr?ca tablet kullan?c?lar?, tabletlerde reklamlara t?klamaktan çekinmiyor. Bunun nedeni ise etkile?imin tablet ve ak?ll? telefonlarda daha fazla olmas?. Tabletlerin en çok kullan?ld??? zamanlar genelde sabah vakitler ve hafta sonlar? olarak belirlendi. Tabletlerde olan ücretsiz uygulaman?n say?s? ise kullan?c?lar? tablete daha fazla ba??ml? yap?yor. Ücretsiz uygulamalar kadar ücretli uygulamalar da iyi bir sat?? say?s?na sahip.

En ilginç veri ise ?u olmal?; tablet kullanan ki?ilerin 4/5’i ak?ll? telefon da kullan?yor. Yani anl?yoruz ki teknolojiyi bir kez kavrayan bir daha b?rakam?yor.


0 Yorumlar