src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/fiber_internet.jpg” alt=”fiber_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3317″ />

Ülkemize fiber internet gireli pek fazla bir zaman geçmedi ama k?sa süre içinde çok fazla yol kat edildi?i aç?kland?. Türkiye’de fiber internet hakk?nda aç?klamalarda bulunan Turkcell Superonline Bireysel Sat?? Genel Müdür Yard?mc?s? Özata, ?u anda Türkiye’deki fiber internet kalitesinin Avrupa’n?n çok daha ilerisinde oldu?unu, dünya kapsam?nda ilk be?te oldu?umuzu dile getirirken dünya genelinde ülke içi olarak 100 binden fazla eve fiber internet sa?layan çok az say?da ülke oldu?unu da ifade etti.

Gelen bilgilere göre Turkcell Superonline, fiber internet için 5 sene içinde 1.8 milyar liral?k bir yat?r?m gerçekle?tirmi?. ?u anda 464 bin fiber internet kullan?c?s?na sahip olduklar?n? belirten Özata, ülkemizde 12 ile bu kaliteyi sunabildiklerini de sözlerine ekledi. ?nternetin art?k su ve elektrik gibi vazgeçilmez enerjilerden biri halini ald???n? söyleyerek sözlerini devam ettiren Özata, Turkcell Superonline’?n yapt??? yat?r?mlar sayesinde ülkenin teknolojisin ilerledi?ini, Amerika ve Avrupa ile olan genel fark?n her geçen dönem kapand???n? belirtti. Özata’n?n fiber internet almak isteyenlere önerisi ise ?u oldu: ‘Benim evime 1000 Mbps internet eri?imi istesem verebilir misiniz?’ diye sorsunlar. O kurum ‘Veremeyiz’ diyorsa teklif etti?i ?ey gerçek fiber internet de?ildir”


0 Yorumlar