src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/project_loon-300×170.jpg” alt=”project_loon” width=”300″ height=”170″ class=”alignnone size-medium wp-image-3314″ />

Kendi internet dünyas?n? kurmay? planlayan ve bunun üzerinde gerçekten büyük çal??malar yapan Google bu i?lerinin start?n? ilk olarak Amerika’da 1 GB h?z?nda sa?lad??? internet ile vermi?ti. Bundan sonra tüm dünyaya daha h?zl? yay?lmak isteyen firma ?imdi de Project Loon ad?nda bir teknoloji üzerinde çal???yor. A?a??da tan?t?m videosunu da payla?t???m?z sistem bir balon üzerine odakland?r?lm?? durumda. Dünyan?n etraf?n? dola?acak olan bu balonlar Google’?n sisteminden gelen internet ba?lant?s?n? kablosuz olarak tüm dünyaya sunacak.

Güne? enerjisini kullanarak çal??acak olan Google Project Loon rüzgarla da birlikte tüm dünyay? dola?acak, ama peki nas?l tehlikeleri atlatacak? Bunun çözümü de dü?ünülmü?. Bu balonlar tam 20 kilometre yukar?dan uçacak, yani ne bir uçak geçecek, ne ?iddetli rüzgarlar olacak ne de da?larla kar??la?acak. Bu sistem ?u anda Yeni Zelanda’da test edilmekte. Hayat?m?z? kolayla?t?rmaya yönelik fazlas?yla çal??malar yürüten Google sadece basit bir arama motoru olmad???n?, dünyan?n gerçekten en büyük firmalar?ndan biri oldu?unu bu projesiyle de gösterdi. Umar?z testlerden olumlu sonuç haberleri gelir.


0 Yorumlar