src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/oyun.jpg” alt=”oyun” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3579″ />

Ülkemizdeki oyun sektörünün ve geli?iminin pek iyi oldu?unu söyleyemeyiz ama iyiye do?ru bir yönelme oldu?unu da kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuda serbest geli?tiriciler ve oyun stüdyolar? yer al?rken ülkemizde bunlar?n yan? s?ra devlet taraf?ndan desteklenen yerler de var ve ODTÜ Teknokent de bunlar?n aras?nda yer al?yor, hatta en iyisi. Geride b?rakt???m?z gün kurulu?unun be?inci y?l?n? dolduran “Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geli?tirme Merkezi (ATOM)” bu 5 senelik zaman dilimi içerisinde 200 tane oyun sundu. ?lk kuruldu?u günde bu kadar profesyonel olaca?? tahmin edilmeyen Teknokent ?imdi Türkiye’de oyun sektörünün en büyüklerinden biri.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan ODTÜ Teknokent Kurumsal Geli?im ve Giri?imcilik Direktörü ?lkyaz Gül, bu sektöre girdiklerinde daha önce kimsenin bulunmad???n? ve ?u anda bir ilke öncülük ettiklerini dile getirirken oyun konusunda sivil toplum kurulu?lar?n?n da daha fazla olmas? gerekti?ini, bu konuda yat?r?m yap?lmas? gerekti?ini sözlerine ekledi. Son bir sene içerisinde kendilerine destek için birçok ba?vuru geldi?ini ve kimseyi geri çevirmediklerini ifade eden ?lkyaz Gül kendileriyle çal??an oyun geli?tiricilerinin Turkcell Teknoloji, Microsoft, Intel ve Türk Ekonomi Bankas? taraf?ndan da desteklendi?ini söyleyerek sözlerini noktalad?. E?er sizin de bir oyun projeniz varsa güzel bir anlat?mla ODTÜ Teknokent’e yollaman?z? öneriyoruz.


0 Yorumlar