src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/Cover.jpg” alt=”Cover” width=”450″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-5609″ />

Sat?n alma i?ini yapan firmalar sadece Google ve Facebook’la s?n?rl? de?il, Twitter da yeni bir sat?n alman?n alt?na imza att?. Uzun süredir bu alanda ismini duymad???m?z firma, Android’in en çok kullan?lan uygulamalar?ndan birini, Cover’? sat?n ald?. Geride b?rakt???m?z sene Ekim ay?nda indirilmeye aç?lan uygulama k?sa süre içerisinde yüz binlerce ki?i taraf?ndan indirilmi?ti. Uygulaman?n kurucular? Gordon Luk, Todd Jackson ve Edward Ho, yapt?klar? aç?klamada uygulamalar?n? Twitter’a satt?klar?n? söylediler ama finansal anlamda pek de detay vermediler.

Çe?itli yat?r?mc?lardan bugüne kadar 1,7 milyon dolarl?k yat?r?m alan Cover, Android telefonunuz ile hangi uygulamalar? ne s?kl?kla kulland???n?z? “ö?renerek” kilit ekran?n?z? buna göre tasarl?yor. Konum ve hareket verilerini denetleyebilen Cover, böylelikle örne?in araç kullan?rken, evinizde ve i? yerinizdeki uygulama kullan?m al??kanl?klar?n?z? belirleyip buna uygun yerle?imler yapabiliyor.

Twitter’?n Cover ekibiyle ne yapmay? planlad??? aç?klanmazken, 2014’ün ilk çeyre?inde 243 milyon dolar gelir aç?klayan ve bunun 220 milyonunu reklam ile sa?layan Twitter’?n mobil alandaki varl???n? güçlendirmek istedi?i tahmin ediliyor.


0 Yorumlar