gear1396903245

?lk olarak geçen sene bir ak?ll? saati sat??a sunan, bunun ard?ndan saati geli?tirerek farkl? modelleri de bizlerle bulu?turan Samsung, ak?ll? saat serisine yeni bir model daha ekleyecek. Samsung Gear Solo ad?n? alacak olan yeni ak?ll? saatin tasar?m? öncekilere oranla daha de?i?ik olacakken özellik bak?m?ndan pek de bir fark olmas?n? beklemiyoruz; ancak tabi teknik özellikleri de?i?ecektir.

Koreli üretici önceki saatlerinde oldu?u gibi bunu da ak?ll? telefon aksesuar? olarak piyasaya sürmeyecek. Tek ba??na kullan?labilecek olan cihaz?n SIM kart giri?i, ve telefon konu?malar?n? yapabilmek için mikrofon, hoparlör gibi donan?mlar? bulunacak. Önümüzdeki günlerde Koreli telekomünikasyon ?irketi SK Telecom için tan?t?laca?? söylenen cihaz?n, k?sa süre sonra uluslararas? pazara ç?kmas? bekleniyor.

Ad? Gear Solo Olacak!
Cihaz?n ad?n?n Gear Solo olaca?? da söylentiler aras?nda. Ak?ll? telefona ihtiyaç duymadan tek ba??na çal??abilecek olan bir cihaz için Gear Solo tahmin edilebilecek, normal bir isim.

Samsung’dan Aç?klama
Cihaz hakk?nda sorulan soruyu yan?tlayan Samsung’un bir üst düzey yöneticisi, ?u an için kesinlik kazanmam??, söylenti durumundaki cihazlar hakk?nda konu?mak istemedi?ini söyleyerek cihaz?n varl???n? yalanlamam?? oldu.


0 Yorumlar