twitter_music

Geride b?rakt???m?z sene Twitter’?n kendisi taraf?ndan geli?tirilen, kullan?c?lar?n #music hastagiyle yeni ç?kan ve güzel olan ?ark?lar? kolayca bulmas?na yarayan uygulamas? Twitter Music’in de art?k sonu geliyor. Türkiye kullan?c?lar?n?n kullan?m?na aç?lmayan uygulaman?n 18 Nisan tarihinde AppStore’dan kald?r?laca?? aç?kland?. Zaten sadece iOS platformu için yay?mlanm?? olan uygulaman?n pek de fazla kullan?c?s? bulunmuyordu.


18 Nisan tarihinde kapan?yor

Resmi olarak yap?lan aç?klamada Twitter Music uygulamas?na sahip olan kullan?c?lar bu hizmetten 18 Nisan tarihine kadar faydalanabilecek. Müzik aktivitelerinin yer ald??? Twitter Music uygulamas?n?n istenildi?i gibi popüler olamay?nca Twitter’?n bu uygulaman?n fi?ini çekti?i söyleniyor.

Yeni hizmetler gelebilir

Di?er bir söylentiye göre Twitter yine böyle bir hizmet için çal??malara ba?lad??? yönünde. Ömrünü tamamlamaya k?sa bir süre kalan Twitter Music’deki müzikleri iTunes, Rdio veya Spotify ile dinleyebilirsiniz. Bakal?m önümüzdeki günlerde ülkemizde eri?ime engellenen Twitter yeni hizmetleri ile kar??m?za ç?kacak m??


0 Yorumlar