internet

Türkiye birkaç haftad?r bugün, 25 Mart tarihinde yay?mlanacak olan tape için nefesini tutmu? durumda. Hükümet de bir korku içerisinde gibi gözüküyor. Twitter’?n eri?ime kapat?lmas? ve bu konudaki di?er çal??malar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Geçti?imiz gün de TTNet’in bugün internet ba?lant?s?n? kesece?i iddias? bizlere ula?m??t?. Bu konuda TTNet taraf?ndan resmi bir aç?kl??a kavu?turuldu.

Sosyal medyada ç?kan söylentilere göre, 25 Mart’ta Twitter’daki “Haramzadeler333” ve “Bascalan” hesaplar? üzerinden, kamuoyunu sarsaca?? iddia edilen videolar?n payla??lmas?na engel olmak için, Türkiye’nin en fazla aboneye sahip olan internet servis sa?lay?c?s? TTNET’in, yar?n sabah saat 08:00 ile saat 16:00 aras?nda internette “bak?m çal??mas?” sebebiyle kesintiye gidece?i payla??lm??t?.

K?sa sürede yay?lan ve gerçek oldu?u iddia edilen bu söylentilere, TTNET’ten yan?t gecikmedi. Resmi yan?t geldi

Firma, bas?n mensuplar?na gönderdi?i aç?klamada ?öyle dedi;
“TTNET taraf?ndan 25 Mart 2014 tarihinde, Türkiye genelinde internet eri?iminin kesilece?ine ili?kin iddialar gerçe?i yans?tmamaktad?r.
Kamuoyunun bilgisine sayg?yla sunar?z.
TTNET A?”


0 Yorumlar