twitter_logo

Geride b?rakt???m?z hafta devlet taraf?ndan eri?ime engellenen Twitter, halen tüm dünya taraf?ndan tepki toplamaya devam ediyor. Tabi ki tepkiyi çeken taraf site de?il, bizim ülkemiz ve ülke yöneticileri. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an yapt??? aç?klamalarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlar?na uymayan ve isteklerini de yerine getirmeyen Twitter’?n kapat?lmas? gerekti?ini dile getirirken, kurallara uyulmad??? sürece aç?lmayaca??n? da ifade etmi?ti. Bunun yan? s?ra Google DNS’lerini engelleyen T?B, bu alanda dünyada bir ilkin alt?na imza att?.

Ancak Twitter’dan sonunda resmi bir aç?klama geldi. Baz? yanda? Twitter hesaplar? Twitter’?n devlet kar??s?nda diz çöktü?ünü ve yalvard???n? dile getirse de durum hiç de öyle gözükmüyor.

20 bine yak?n takipçisi bulunan Twitter Policy adl? hesap, Twitter ?irketine ba?l? hesaplar aras?nda ve ?imdiye kadar ?irket politikalar?na ili?kin gönderilen az say?daki Tweet’i ile biliniyor.

Hesaptan gönderilen tweet, ‘Twitter Türkiye’deki kullan?c?lar?m?z?n gizlilik haklar?n? savunmaya devam etmekte kararl?. Güveninizi sarsmayaca??z’ ?eklinde. ?lgili tweet, hem ?ngilizce hem Türkçe olarak gönderildi.


0 Yorumlar