src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/twitter.jpg” alt=”twitter” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3493″ />

?lk olarak Facebook’ta kar??m?za ç?kan otomatik yabanc? dil çevirisi yapan sistem Bing taraf?ndan geli?tirildi. Facebook kullan?c?lar? taraf?ndan -ben de dahil- fazlas?yla s?k kullan?lan bu sistem milyonlarca kullan?c?ya yard?mc? olurken uluslararas? ileti?ime geçmek için de fazlas?yla yararl?. Henüz Twitter’da yer almayan bu özellik yap?lan son anla?ma ile oraya da ta??n?yor. ?u an Twitter’dan resmi bir aç?klama gelmi? de?il ama Twitter’la Bing aras?nda yap?lan anla?malar?n art?k sonuca vard???n? ve otomatik çeviri özelli?inin sisteme yak?nda entegre edilece?i internette dola??yor.

Twitter bu özelli?i ilk olarak Windows Phone i?letim sistemli telefonlar üzerine getirmi?ti. Microsoft ile olan i?birli?ini her geçen dönem art?ran Twitter bu sistemi web’e de getiriyor. Sistem, yabanc? dillerde olan tüm her ?eyi ?ngilizce’ye çevirebilecek. Yüzde yüz do?ru bir çeviri al?nacak olmasa da anla??labilir bir dille kar??m?zdakini anlayabilece?iz, ayn? zamanda o da bizi. Web’den sonra bu özelli?in Android ve iOS i?letim sistemine sahip olan telefonlara da getirilmesi bekleniyor, ancak sistemin ne zaman hangi bölgelere getirilece?i henüz aç?klanm?? de?il.


0 Yorumlar