twitter_buy

Dünyan?n en büyük mikroblogu Twitter’?n uzun bir süredir gizlikilk içerisinde Sat?n Al tu?u için çal??malar yürüttü?ünü daha önce vermi? oldu?umuz haberlere sizlere aktarm??t?k. Sonunda bu özellikle halka aç?k bir halde kullan?ma ça?ld?. Henüz test, beta a?amas?nda olan Sat?n Al uygulamas?n?n bir kullan?m videosu bizlerle bulu?turulurken art?k internet pazarlamac?l???nda önemli bir ad?m at?lm?? oldu?unun alt?n? çizebiliriz.

Halka aç?k testlerine ba?lanan yeni Twitter hamlesi ile yak?n zaman içinde Türk kullan?c?lar da kar??la?abilir. Bir dizi i?lemle öncelikle mobil ödeme sistemi olan Stripe’a üye olunmas? gerekecek. Twitter’?n bu projedeki orta?? olan Stripe üzerinden altyap? sa?lan?yor.

Geli?menin özellikle büyük kitleler taraf?ndan takip edilen sanatç?lar?n giysi gibi ürünlerinin sat???nda önemli bir kanal olmas? bekleniyor. Ayr?ca Twitter’daki yeni Sat?n Al butonu, yine çe?itli markalar?n da sosyal medya üzerinden sat?? gerçekle?tirebilmesi anlam? ta??yor.

Yeni i? olanaklar? do?abilir

K?sa vadede ne gibi sonuçlar? olaca?? bilinmese de bu sat?? kanal?n?n potansiyeli yüksek görülüyor. ?irketlerin sosyal medya aya??nda yer alan çal??anlar?n da Twitter üzerinden sat?? departmanlar? ile daha da geli?mesi, yeni i? sahalar?n?n aç?lmas? gibi bir dizi sonuç da yine olas?l?klar aras?nda.


0 Yorumlar