src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/17.jpg” alt=”” title=”17″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2296″ />

Twitter’?n video uygulamas? olan Vine’a bir darbe daha geldi. Daha önce Facebook taraf?ndan engellenen uygulama bu sefer Apple taraf?ndan yüz üstü b?rak?ld?. ?çerisinde birçok cinsel içerikli video bar?nd?ran uygulama Apple taraf?ndan +17 ya? s?n?r?na zorland?. Apple’?n cinsel içerik konusunda oldukça titiz oldu?unu, daha önce de birçok uygulamay? App Store’dan kald?rd???n? biliyoruz.

Ancak Facebook’un Vine’? engelleme nedeni bu de?il. Hat?rlayaca??n?z gibi Twitter, Vine’dan önce Instagram’? engellemi?ti, Facebook’un yapt??? da misillemeden öteye gitmiyor. Ancak Apple’?n getirdi?i ya? s?n?r? Vine kullan?m?n? baya?? daraltacak gibi gözüküyor. Zaten sadece iPhone’larda çal??an bu uygulama 6 saniyeye kadar olan videolar? telefonda oynatmaya yar?yordu ama art?k kullan?c? say?s?n?n oldukça fazla dü?ece?ini rahatl?kla söyleyebiliriz.


0 Yorumlar