src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/internet.jpg” alt=”” title=”internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2299″ />

?nternetteki siber sald?r?lar?n artmas?n?n ard?ndan Avrupa Birli?i buna kar?? önlem al?yor. Özellikle Anonymous ülkeler için büyük tehlikeler olu?tururken ayn?s?n? ülkemizde RedHack taraf?ndan da görüyoruz. Dün aç?klanan bildirgeye göre Avrupa Birli?i’ne üye olan 27 ülke bu uygulama için birini atayacak ve çal??malar ba?layacak.

Siber suç bulunmayan ve çocuklar için daha elveri?li bir ortama ev sahipli?i yapan internet için kollar? s?vayan Avrupa Birli?i yönetimi bu uygulamay? bir istek olarak de?il zorunluluk olarak belirtiyor. Yay?mlanan yasaya göre finan, enerji, sa?l?k ve oyunlar için ayr? ayr? yetkililer olacak, k?sacas? her i?in ba??na bir bileni getirilecek. Bakal?m Anonymous bu duruma kar?? nas?l bir cevapla kar??m?za ç?kacak.


0 Yorumlar