src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/planystation_4-300×212.jpg” alt=”” title=”planystation_4″ width=”300″ height=”212″ class=”alignnone size-medium wp-image-2293″ />

Sony geçti?imiz günlerde yapt??? bir aç?klamada 20 ?ubat tarihinde bir etkinlik düzenleyece?ini aç?klam??t?. Bu tarih herkes taraf?ndan PlayStation 4’ün ç?k?? tarihi olarak gösterilse de henüz hiçbir ?ey kesinle?mi? de?il. Ama OUYA ve XBOX’? dü?ünecek olursak tarih oldukça mant?kl? gözükmekte, ayr?ca konsol hakk?nda gelen dedikodular da devam ediyor.

Japonya’da ç?kan haberlere PlayStation 4, 2013 içerisinde Japonya ve Amerika’da sat??a sunulacak ve PlayStation 4 fiyat? 400 $ civar?nda seyredecek. E?er bu iddialar do?rulu?a kavu?ursa PS 4’ün PS3’ten daha ucuz olaca??n? söyleyebiliriz, ortaya at?lan bir di?er iddia da PlayStation 4’ün PS Vita gibi dokunmatik olaca?? yönünde; asl?nda bu iddia oldukça gerçekçi. Biz de herkes gibi kesin bir yan?t için 20 ?ubat tarihini bekliyoruz, ama aç?kças? ?ahsi fikrim 20 ?ubat’ta yeni PS’nin aç?klanmayaca?? yönünde.


0 Yorumlar