Twitter’dan Alkol Ya? K?s?tlamas?, Twitter, geçen günlerde alkollü içecek üreten firmalar için ilginç bir uygulama gerçekle?tirdi. Twitter’?n resmi blogu üzerinden yap?lan aç?klamaya göre; art?k kullan?c?lar alkollü içi üreten firmalar?n resmi Twitter hesaplar?n? direk olarak takip edemeyecek.

Örnek verecek olursak; bir alkollü içki firmas?n?n hesab?n? takip etmeye çal??t???n?z zaman, hesap size direkt mesaj gönderecek. Bu mesajda sizden do?um tarihinizi do?ru bir ?ekilde belirtmenizi isteyen bir link bulunacak. Do?um tarihinizi do?ru girdi?iniz takdirde alkollü içki satan hesaplar? takip etmeye ba?layabileceksiniz.

Twitter’?n bu uygulamas? sayede, dünya genelinde alkollü içeceklere 18 ya??n?n alt?ndaki bireylerin özenmesi bir nebzede olsa engellenmeye çal???lacak.


0 Yorumlar