src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Ubuntu-Edge-300×164.jpg” alt=”Ubuntu Edge” width=”300″ height=”164″ class=”alignnone size-medium wp-image-3753″ />

Yak?n zamanda Ubuntu taraf?ndan sat??a sunulmas? beklenen Ubuntu Edge’den ilk bilgiler gelmeye ba?lad?. ?u an proje a?amas?nda olan ak?ll? telefon için maddi kaynak toplama i?lemi halen devam ederken telefonun teknik özellikleri ve tasar?m? belli oldu diyebiliriz. Linux’u geli?tirerek ayn? zamanda serbest kullan?c?lara da kendi i?letim sistemlerini geli?tirme ?ans? tan?yan Ubuntu, yeni getirece?i i?letim sisteminin telefonlarda da çal??abilece?ini dile getirirken bunun için ilk telefon da Ubuntu Edge olacak gibi gözüküyor. Canonical Vakf? alt?nda i?lerini hiçbir kâr amac? gütmeden sürdürmekte olan Ubuntu yeni i?letim sistemi için halen maddi kaynak aray??? içerisinde, e?er yeteri düzeyde para toplan?rsa Ubuntue Edge de sat??a sunulacak.

Ubuntu Edge için iki günde 5 milyon dolar ba??? topland?, sat??a ba?lanmas? için bir ay içinde 32 milyon dolarl?k ba????n gelmesi gerekiyor. En az 600 dolarl?k ba??? yapan ki?iler telefon sat??a ç?kt???nda bunu ücretsiz elde edebilecek. 600 dolardan a?a?? de?erde ba??? yapt???n?z takdirde bu verdi?iniz ücret vakfa ba??? olarak say?lacak. E?er her ?ey yolunda giderse telefon 2014’ün May?s ay?nda ç?k???n? gerçekle?tirecek. 4.5 ya da 4.7 inç boyutunda ekrana sahip olan Ubuntu Edge 720p görüntü kalitesi sunacak. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alan?yla gelecek olan Ubuntu Edge fiyat? fazla bir de?erde olmayacak ama ?u an belirlenmi? de?il.


0 Yorumlar