src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/09/UOL-BoaCompra.jpg” alt=”UOL BoaCompra” width=”600″ height=”270″ class=”alignnone size-full wp-image-6091″ />

Çal??malar?n? Brezilya merkezli sürdüren ve online oyun dünyas?n?n en önemli isimleri aras?nda gösterilen UOL BoaCompra, Türkiye pazar?na giri? yapt???n? aç?klad?. Türkiye MMO pazar? ?u anda dünyada geli?ime aç?k en büyük pazarlardan biri olarak gösterilirken hem oyun geli?tiricilerinin hem de oyun da??t?c?lar?n?n son dönemlerde ülkemize fazlas?yla yat?r?m yapt?klar?na ?ahit olduk. UOL BoaCompra da 190’dan fazla oyunla çal???yor ve oyun içi sat??larda da farkl? pazarlama yöntemleri geli?tirerek oyun sektörünü büyütme ad?na önemli i?lerin alt?na imza atm??; bakal?m Türkiye’de nas?l yat?r?mlarda bulunacaklar.

“?nternet penetrasyon oranlar?n?n ve geni?bant performans?n?n kalitesini ve geli?imini sürdürdü?ü Türkiye’de online oyunlar için talep h?zla art?yor. Bu aç?dan Türkiye, yakla??k üç y?l önceki Brezilya pazar?yla ciddi benzerlikler gösteriyor” diye belirten UOL BoaCompra EMEA Bölgesi ?? Geli?tirme Müdürü Mario Baumann ekliyor: Bu giri?imimiz, ortaklar?m?z?n geli?mekte olan pazarlarda bizim tecrübelerimizden faydalanmas? ve Türkiye gibi büyük bir pazarda yat?r?m yapmaya ba?lamalar? ad?na harika bir f?rsatt?r.”

UOL BoaCompra portföyünde yer alan yerel ödeme seçenekleri mobil ödeme, banka havalesi ve yerel kredi kartlar? gibi en yayg?n kullan?lan yöntemleri içeriyor ve oyuncular?n tercih ettikleri ödeme yöntemlerine kolayl?kla eri?ip kullanmalar?n? sa?l?yor.

Bu geli?meyi “Türk oyun toplulu?u aç?s?ndan muazzam bir ad?m” olarak de?erlendiren UOL BoaCompra Türkiye Proje Müdürü Kür?at Altay Kalayc?: “Nihayet oyunculara Türkiye pazar?nda oyun s?ras?nda ödeme i?lemlerini yapabilecekleri elveri?li bir ortam yarat?larak sektörün dinamikleriyle örtü?en çok önemli bir ad?m at?l?yor. Bunu hayata geçirmekten ve Türk oyuncular?na Bat? dünyas?ndakine benzer eri?im kolayl?klar?n? getirmekten ötürü büyük heyecan duyuyoruz.”

UOL BoaCompra ?u anda halen Latin Amerika, Güney Avrupa ve Türkiye gibi geni? co?rafyalara yay?lan piyasalarda 190’dan fazla oyun yay?nc?s? ve geli?tiricisi ile oyunlar?n gelir sa?layabilmesi için çal???yor. UOL BoaCompra’n?n en yeni ve kapsaml? ödeme hizmeti ile Türkiye pazar?na giri? yapt??? haberi, ?irketin Kolombiya, Peru ve Meksika pazar?nda do?ru geni?lemesine ili?kin duyurular?n hemen ard?ndan geliyor. Bu giri?imler, ?irketin dünyadaki oyun tutkunlar?na en kapsaml? ödeme hizmetlerini sunma ve oyun geli?tiricileri ile bölgelerine kendi oyunlar?n? getirmek isteyen yay?nc?lara uçtan uca çözümler sa?lama hedeflerinin bir parças? olarak aç?klan?yor.


0 Yorumlar