ucus

Bu vakte dek büyük ihtimalle en az bir kere uçak seyahati yapm??s?n?zd?r ve haliyle uçaklardaki cep telefonunu kapal? tutma zorunlulu?u hakk?nda da bilgi sahibisinizdir. Bu yasak Avrupa’da bu vakte dek uygulan?yordu. Sadece Amerika’da birkaç özel uçak firmas?nda geçerli olmayan yasak art?k Avrupa’dan da kalk?yor. “Avrupa Havac?l?k Emniyeti Ajans?” EASA (European Aviation Safety Agency taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre 3 bin metreye kadar telefonunuzu kullanabileceksiniz. Öyle görünüyor ki art?k uçaklardaki güvenlik tehdidi kalkm??.

Avrupa Havac?l?k Emniyeti Ajans?’ndan gelen aç?klamaya göre bundan sonra yolcular bütün yolculuk boyunca ak?ll? telefon ve tabletlerini istedikleri gibi kullanabilecekler. Gerekli güvenlik önlemlerinin al?nd??? ve uçaklar?n buna göre tekrar ayarlanaca?? bilgisi de verilirken, bu rahatl???n “gerekli ?artlar?” kar??layan havayolu firmalar? için geçerli oldu?u ekleniyor.

Esnekli?in de s?n?rlar? var!

?steyen her havayolunun haz?rl?klar tamamland?ktan sonra geçersiz k?labilece?i bu kural?n yoklu?u ile birlikte, söz konusu ?irketlere daha yo?un talep olaca?? tahmin ediliyor. Yakla??k 3 bin metre için geçerli olan bu esnekli?in, daha yüksek uçu?larda geçerlili?ini yitirece?i de bir ba?ka dipnot. Ülkemiz ise EASA’n?n bir parças? olmad??? için ?imdilik benzeri bir çal??ma hayata geçirilmi? de?il.


0 Yorumlar