viber_logo

Neredeyse tüm i?letim sistemlerinde mesajla?ma ve dosya payla??m?n? sa?layan Viber’?n Mac versiyonu da bulunuyor. Uygulama ilk ç?k???n? iOS için gerçekle?tirmi?ti. ?yi arayüz ve basit ama çok fonksiyonlu kullan?m? sayesinde zaman içinde en popüler anl?k mesajla?ma uygulamalar?ndan biri haline gelen uygulaman?n Mac OS versiyonunu a?a??da vermi? oldu?umuz linkten indirebilirsiniz; ancak öncesinde biz size uygulaman?n Mac’te kurulumunu ve kullan?m?n? anlataca??z. iOS’tan sonra Android’de de ç?k???n? gerçekle?tiren uygulaman?n kullan?m? fazlas?yla basit.

Windows ve Mac’te kullan?labilir durumda olan Viber’? indirdikten sonra kuruluma ba?l?yor. ?lk önce Viber kullanan bir telefonunuz var m? diye bir soruyla kar??la??yoruz ve buna evet diyoruz, ard?ndan ise telefonumuzun numaras?n? giriyoruz. Rehberinizin bilgilerini çeken uygulama bu i?lemden sonra tüm özellikleriyle birlikte aç?l?yor. Facebook ve Skype’?n Chat bölümünün tasar?m?n? and?ran Viber arayüzü gayet sade, ??k ve mor renk üzerine tasarlanm??. Ayr?ca PC üzerindeki uygulama sayesinde videolu görü?me de yapabiliyorsunuz, henüz beta versiyonda olsa da. ??te Viber Mac indirme adresi.

Viber indir Mac


0 Yorumlar