turkey_statistics

Dünyan?n genelinde yap?lan bir ara?t?rmaya kat?ld?k ve be?inci s?rada kendimize yer bulduk. Normal ?artlarda dünya çap?nda bir listede 5. s?rada olmaktan gurur duyabilirdik, ama bu liste hiç de istedi?imiz gibi bir liste de?il. Amerika taraf?ndan düzenlenen bir ara?t?rmada devletin internet kurumlar?na olan etkileri ve onlardan istekleri de?erlendirildi, Devletin bu ?irketlerden nas?l bilgiler ald?klar? ve buna zorunlu tuttuklar?. Listenin en ba??nda Amerika çok büyük bir farkla duruyor, onun arkas?nda gelen isim ?ngiltere oldu.

Bizim be?inci s?rada bulundu?umuz listede 3. s?ray? Fransa alm??, Fransa’y? takip eden bir di?er büyük ülke de Almanya. Asl?na bak?l?rsa bizi bu yönümüzle ele?tiren ülkelerin bizden daha kötü durumda olmas? iyi olarak de?erlendirilebilir, ama fa?ist bir yap?yla büyümeye devam etti?imizin en büyük kan?t? da listenin ba??ndaki Amerika’n?n ?ngiltere’ye att??? fark ve bizim arkam?zdaki Tayvan’a att???m?z fark. A?a??da vermi? oldu?umuz istatistik görselinden daha detayl? bilgileri görebilirsiniz. Hükümetlerin en çok bilgiyi hangi firma ve sitelerden ald??? yine a?a??daki listede belirtiliyor. Umar?z daha da yükselmeyiz.

turkey_statistics


0 Yorumlar