Vizify Art?k Yahoo’nun, Sosyal CV uygulamas? olarak tan?mlanan ve dünya genelinde ilgi gören Vizify, Yahoo taraf?ndan sat?n al?nd?. Uygulama, tek sayfada birçok özellik bar?nd?rmas? ve Twitter istatistiklerini de sunmas? ile tan?n?yor. Ücretli ve ücretsiz üyelikler sunan uygulama ülkemizde de az?msanmayacak bir kullan?c? kitlesine sahip.

Sat?n alma sonras? Vizify taraf?ndan yap?lan aç?klamada ücretli ve ücretsiz üyelik seçeneklerinde herhangi bir de?i?iklik olmayaca?? vurguland?. Uygulama, bundan sonra Vizify.com/Yahoo altyap?s?yla intertnet dünyas?nda yer alacak. Sat?n alma bedeline ili?kin herhangi bir bilgi ise her iki taraftan da henüz payla??lmad?.

Kullan?c?lar?n kendilerine görsel yap?lar bar?nd?ran bir tür CV haz?rlamalar?na olanak tan?yan platform, i? ba?vurular? için kullan?labilir düzeyiyle de CV anlay???na da ilginç bir bak?? aç?s? getirmi?ti. Ayr?ca Vizify da Twitter profilinizin ayr?nt?l? istatistiklerini de ö?renebiliyorsunuz. ??verenler için de digital ortamda bir olu?um olan ; bloglar, Twitter adresleri ve instagram hesaplar?n?n takibi aç?s?ndan büyük kolayl?k sa?l?yor.


0 Yorumlar