Yandex.Disk Güncellendi, Yandex’in sundu?u ücretsiz veri depolama servisi Yandex.Disk ile art?k ekran görüntüsü almak, üzerine yorum eklemek ve payla?mak da çok kolay. Tasar?m? da yenilenen Yandex.Disk, yepyeni kullan?c? dostu özellikleriyle elinizin alt?ndaki en büyük yard?mc?n?z olacak.

?nternet kullan?c?lar?n?n ihtiyaçlar? do?rultusunda her geçen gün yeni servisler sunan Yandex, ekran görüntüsü almak, üzerine yorum eklemek ve kaydedilen görüntüyü pratik bir ?ekilde payla?abilmek amac?yla Yandex.Disk’e yeni bir özellik ekledi. Yandex.Disk sayesinde diledi?iniz ekran görüntüsünü alabilir, bulut üzerinde depolayabilir ve arkada?lar?n?zla web ba?lant?s? veya dosya olarak an?nda payla?abilirsiniz.

Yandex.Disk’in destekledi?i klavye k?sayollar? veya görev çubu?undan ula??labilen menü yard?m?yla ekran?n?zdaki istedi?iniz görüntüyü yakalayabilir, diledi?iniz ?ekilde k?rparak düzenleyebilirsiniz. Manuel biçimde ekran?n?z?n bir bölümünün veya tam ekran?n görüntüsünü alabilmenin yan? s?ra, yaln?zca görüntüsünü almak istedi?iniz bir pencereyi de seçebilirsiniz.

Ayr?ca metin ekleme özelli?i, oklar, i?aret kalemi, çe?itli geometrik ?ekiller ve bir tak?m di?er özel araçlar yard?m?yla yorumunuzu da ekleyerek ekran görüntünüzü ki?iselle?tirebilir, yorumunuzu katabilirsiniz. Yandex.Disk’in “Ekran Görüntüleri” klasörüne otomatik olarak kaydedilen görüntülerinizi do?rudan resim olarak veya bir web ba?lant?s? ?eklinde payla?abilirsiniz.


0 Yorumlar