vpn

Son zamanlardaki tüm dünyay? ilgilendiren ara?t?rmalar?yla ad?ndan fazlas?yla bahsettiren Global Web Index’ten yeni bir ara?t?rma daha geldi. Yine global pazarda yap?lan ara?t?rma bu sefer VPN kullan?m? üzerine istatistikleri bizlere aktard?. Gelen bilgilere bakt???m?zda VPN kullan?c?lar?n?n ço?u kendi kimliklerinin gizlenmesi için bu sistemi ya da proxy de?i?tirme yolunu kullan?yor. Yukar?daki tablodan da ülkemizde VPN kullan?m?n ne denli artt???n? görebilirsiniz.

Önemli olan nokta ise bu yöntemleri kullanan ki?ilerin %29’u internette isimsiz bir ?ekilde gezinmek istiyor. Bu rakam?n Fransa’da %42’ye kadar ç?kmas? ise oldukça dikkat çekici. Global ortalamay? tahmin edilen kullan?c? say?s?na dönü?türdü?ümüzde VPN’leri kullanan ki?i say?s?n?n 120 milyondan fazla oldu?unu söyleyebiliriz.

Ülkemizde VPN kullan?m? art?yor

Ülkemizde ise VPN ve Proxy kullan?m?n?n %30 seviyesini a?t???n? ve gün geçtikçe artt???n? belirtelim. ?nternet kullan?c?lar?n?n YouTube ve SoundCloud gibi servislere eri?im engeli gelmesinden sonra bu oran?n artt???n? dü?ünüyoruz. ?nternet kullan?c?lar? bu tür yöntemlerin kullan?m?n?n fark?na vard?kça bu rakamlar?n ?imdikinden daha fazla olmas? bekleniyor. Bakal?m önümüzdeki aylarda ülkemizde VPN veya Proxy kullan?m oran? artacak m??


0 Yorumlar