Yak?n geçmi?te internete s?zan Wedge serisi klavye ve fare modelleri, bugün resmen Microsoft taraf?ndan duyuruldu. Bu klavye ve fare modelleri Windows 8 için optimize edildi. Ayr?ca tasar?mlar? da takozu and?r?yor, ayr?ca tasar?m?yla dikkat çekici oldu kadar i?levselli?i ve ta??nabilirli?i de onu al?c? yap?yor.

Tablet bilgisayarlar için özel olarak tasarlanm?? olan Wedge Mobile klavye ise, tam boyutlu yap?s?na ra?men, normal klavyelere oranla çok daha hafif. Klavyenin üzerinde Windows 8 logosunun yan? s?ra, bu i?letim sistemi için k?sayol tu?lar? da içeriyor.

Klavye ise bluetooth ile çal??acak. Bunun d???nda hiçbir ba?lant? senkronizasyonu kullan?lmayacak. Plastik olan klavyede bu sayede ne tek bir çizik olu?acak ne de zarar görecek. Bu plastik k?l?f ayr?ca tabletiniz için bir stand olarak da kullan?labilecek.


0 Yorumlar