• WhatsApp ücretli mi oluyor?

  Teknolojinin geli?mesiyle son dönemlerin en popüler uygulamas? haline gelen Whatsapp’tan tüm kullan?c?lara a?a??daki gibi mesajlar at?l?yor ve bu da Whatsapp acaba ücretli mi oluyor sorusunu...

 • Facebook ile WhatsApp birleşebilir

  Geride b?rakt???m?z sene Facebook taraf?ndan tam 22 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp’a hiçbir reklem yerle?tirilmeyece?i sözü al?nm??t? ve halen de o sözde duruldu?unu görebiliyoruz....

 • WhatsApp sesli arama özelliği

  Yakla??k bir senedir beklenilen ve geldi gelecek denen WhatsApp sesli arama özelli?i sonunda APK dosyas?yla birlikte internete dü?tü. WhatsApp kullanan ba?ka herhangi bir kullan?c?y? bu...

 • WhatsApp yenilendi

  Dünyan?n en çok kullan?lan çevrimiçi mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’e iPhone için yeni bir güncelleme geldi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte kullan?m? daha zevkli ve pratik bir...

 • WhatsApp akıllı saatlere geliyor

  Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? olan, birkaç ay önce Facebook taraf?ndan tarihe geçen bir ücretle sat?n al?nan WhatsApp, beklendi?i gibi ak?ll? saatlerdeki yerini...

 • Whatsapp, Windows Phone’dan kaldırıldı

  Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? Whatsapp, geçti?imi gün Windows Phone’un uygulama ma?azas?ndan kald?r?ld?. ?lk saatler içerisinde her iki geli?tiriciden de bu konu hakk?nda...

 • İran, WhatsApp’ı yasakladı

  ?eriatla yönetilmekte olan ?ran’dan ?a??rtan haberler gelmeye devam ediyor. Hatta bu ?a??rtan haberlere o kadar al??t?k ki, ?ran’dan ?a??rt?c? bir haber alman?n art?k ?a??rt?c? oldu?unu...