winamp

Senelerdir kulland???m?z ve ?u an bile üzerinden müzik dinlemekte oldu?umuz Winamp’?n Aral?k ay?n?n ortalar?nda kapat?laca?? AOL taraf?ndan aç?klanm??t?. Bu haber tüm dünyada ?ok etkisi yarat?rken asl?nda pek de ?a??rd???m?z? söyleyemeyiz; zira adamlar uygulamay? geli?tirmek için hiçbir çaba sarf etmiyordu. Birkaç gün sonra Microsoft’un Winamp’? sat?n alaca?? yönünde haberler ç?karken bunlar da henüz do?rulanabilmi? de?il. Ancak serbest kullan?c?lar Winamp’?n daha yararl? b?rak?lmas? ad?na bir imza kampanyas? ba?latt?lar.

Windows’un ilk sürümlerinden bu yana yayg?n olarak kullan?lan, yerini iTunes gibi yeni nesil medya oynat?c?lara ve online servislere b?rakmadan önce pek çok teknoloji kullan?c?s?n?n ilk göz a?r?s? olan Winamp’?n 5.66 sürümüyle birlikte rafa kald?r?laca?? AOL taraf?ndan duyurulmu?tu. ?imdi ise AOL’ü bu karar?ndan vazgeçirmek için Change.org sitesinde bir imza kampanyas? düzenlendi.

Winamp’?n kodlar?n?n aç?k kaynak haline getirilmesini talep eden ve bir grup yaz?l?m geli?tirici taraf?ndan ba?lat?lan Save Winamp imza kampanyas?, ?imdide 12 bini a?k?n imzaya ula?t?. Winamp’?n fi?ini çekmek yerine, aç?k kaynak toplulu?una emanet etmek ?üphesiz pek çok Winamp kullan?c?s?n? mutlu edecektir. Bakal?m AOL 12 bini a?k?n ki?inin talebine nas?l yan?t verecek.

Save Winamp – Winamp ?mza Kampanyas?


0 Yorumlar