• Winamp kapanmıyor!

    2013 y?l?n?n sonlar?nda bizlere belki de internetin en hayal k?r?kl??? yaratan haberi gelmi?ti: Winamp’?n kapat?laca??. AOL taraf?ndan geli?tirilmekte olan uygulama art?k hiç geli?tirilmedi?i için bir...

  • Winamp İmza Kampanyası

    Senelerdir kulland???m?z ve ?u an bile üzerinden müzik dinlemekte oldu?umuz Winamp’?n Aral?k ay?n?n ortalar?nda kapat?laca?? AOL taraf?ndan aç?klanm??t?. Bu haber tüm dünyada ?ok etkisi yarat?rken...

  • Winamp tarih oluyor!

    E?er bilgisayar kullan?m? konusunda pek de eski bir geçmi?iniz yoksa Winamp’? bile bilmeme ihtimaliniz oluyor, ancak baz? yeni ba?layanlar?n da biliyor olmas? gerek. Her neyse....