windows_10

Uzun süredir beklenen ve art?k gün saymaya ba?lad???m?z Windows 10 için Microsoft’tan yeni bir aç?klama geldi. Yeni i?letim sisteminin bu vakte dek kesin ç?k?? tarihi bizlerle payla??lmam??t?. S?radan bir güncelleme olsa bu kadar bekleyece?imizi zannetmiyoruz ama Windows 10, 8’e oranla çok fazla köklü yenili?e sahne olacak bizler için. Ve aç?klanan Windows 10 ç?k?? tarihi de Ocak olarak belirtildi; yani önümüzdeki ay. ?u anda i?letim sisteminin ücretsiz da??t?lmas? da internetteki iddialar aras?nda yer al?rken bir kesinlik kazanmad???n?n alt?n? çizelim.

Resmen do?ruland?
Bu konuda resmi a??zlardan da çe?itli aç?klamalar yap?lm?? durumda. Microsoft’tan yap?lan ça?r? do?rultusunda düzenlenecek özel etkinlik, 21 Ocak 2015 tarihinde ?irketin Reymond’daki kampüsünde gerçeklece?ek. Haz?rlanan görselin yan? s?ra Microsoft sitesinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Yenilikler neler?

Teknoloji dünyas? ise etkinlik içeri?ine yönelik temkinli. Önümüzdeki y?l gerçeklece?i söylenen etkinli?e hangi özelliklerin damga vuraca?? ve öne ç?kaca??n? ?imdiden kesirtmek güç. Bakalm Microsoft, yeni i?letim sisteminde ba?ar?y? yakalayabilecek mi?


0 Yorumlar